Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vlkaneč získala oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku

Typ: ostatní
dozinkySkvělého úspěchu dosáhla jedna z našich členských obcí v hodnocení soutěže Vesnice roku. V rámci Středočeského kraje jí byla udělena oranžová stuha za vzornou spolupráci obce a zemědělských subjektů. Medailon o obci a malou galerii přinášíme na následujících stránkách.

Obec Vlkaneč se nachází na jihovýchodním okraji Středočeského kraje, při hranici s krajem Vysočina asi 15 kilometrů od Čáslavi, na železniční trati Kolín- Havlíčkův Brod. Ve správním území obce leží celkem tři trvalá sídla  Vlkaneč, Kozohlody a Přibyslavice, pod která spadá místní část Kocanda. Území leží na jižním okraji krajiny, která byla kultivovaná již v mladší době bronzové až starší době železné. V tomto období zde mělo osídlení dočasný charakter stanic na severojižních stezkách, které procházely z Podunajského do Labského prostoru, přes zalesněnou oblast Vysočiny. Trvalá sídla zde vznikala až v 11. století při vytváření Přemyslovského státu. První písemná zpráva pochází z roku 1226 o vsi Přibyslavice. Písemné zprávy o vsích Vlkaneč a Kozohlody pocházejí až z roku 1352.

Počet obyvatel k 31.12. 2006 je 612 občanů, průměrný věk 44 roků, nezaměstnanost 4,7%.  V obci Kozohlody a  Přibyslavice v současné době dochází ke stárnutí populace. Naopak ve Vlkanči je vývoj počtu trvale hlášených osob příznivý. Charakter obce je převážně zemědělský, na většině zemědělské půdy hospodaří Zemědělské družstvo "Vysočina" Zbýšov,  Zemědělské družstvo vlastníků Krchleby a několik soukromých zemědělců. Většina ekonomicky aktivních obyvatel musí za prací vyjíždět, protože se výrazně snížila zaměstnanost v zemědělství a dopravě.

V obci Vlkaneč je areál základní a mateřské školy, katolický kostel sv. Jakuba staršího a hřbitov, knihovna, myslivecká klubovna, kabiny, fotbalové a volejbalové hřiště TJ-Sokol, hasičská zbrojnice, dětský lékař, pošta, dva obchody s potravinami, drobná provozovna truhlářství, stavební zámečnictví, dřevovýroba, stavební výroba, autodoprava, malířství, kadeřnictví, instalatérství, opravny aut, pohostinství, traťový okrsek a nádraží.

V obci Kozohlody je katolický kostel Všech svatých a hřbitov, knihovna, hasičská zbrojnice a klubovna, malý sálek, prodejna smíšeného zboží, autoopravna, dřevovýroba, stavební činnosti, chovatelství a jízdárna koní.

V obci Přibyslavice je katolický kostel sv. Václava a hřbitov, pohostinství, prodejna smíšeného zboží a knihovna.

Celkový počet pracovních příležitostí ve správním území nepřevyšuje 100 osob. Spádovou oblastí jsou města Čáslav, Kutná Hora, Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou, kam naši občané dojíždějí za prací. Od 1.1. 2003 je pověřenou obcí III. typu město Čáslav.


Obec má zpracovanou urbanistickou studii a následně územní plán obce, který byl schválen v prosinci 1999. Územní plán zhotovil ÚP MAPO Praha pan ing. Klingera.

V roce 1998 se obec přihlásila k Programu obnovy venkova. Akce zařazené do tohoto programu postupně realizujeme. V roce 1999 až 2001 jsme dostali dotace z Programu obnovy venkova, postupně jsem opravili střechy na mateřské škole, základní škole a obecním úřadu. V roce 2006 jsme obdrželi dotaci na úhradu úroků z úvěru na kanalizaci.


Obec měla v roce 2006 příjmy ve výši 7.379.607,- Kč z toho daňové příjmy 4.794.165,- Kč, nedaňové příjmy  1.098.937,- Kč, kapitálové příjmy 1.123.140,- Kč a dotace  363.365,-Kč.

Výdaje byly ve výši 5.802.845,- Kč, z toho běžné výdaje 4.322.403,- Kč a kapitálové výdaje 1.480.442,- Kč. Financování bylo 1.576.762,- Kč.

Rozpočet obce pro rok 2007 byl sestavován na základě skutečností roku 2006 s přihlédnutím k financování jednotlivých akcí plánovaných na rok 2007.

Příjmy obce se využívají na úhradu běžných výdajů, splátky úvěrů, návratné finanční výpomoci a část na pořízení investic.

  1.      Společenský život 

Naše obce jsou malé, občané se navzájem znají, mnozí z nich jsou členy místních dobrovolných organizací, jejich děti navštěvují Základní a mateřskou školu ve Vlkanči a zájmové kroužky v obci. Dlouholetá je i spolupráce s farností Vlkaneč. To vše je velmi úrodná půda pro pěstění společenského života a místní lidé ji nenechávají ladem. Četnost tradičních akcí je toho dokladem. Pro děti je každoročně pořádán dětský karneval, slet čarodějnic, turistický výlet „Vlkanečská kecka“, sportovní desetiboj, oslava MDD a mikulášská diskotéka. Ze společenských akcí to jsou plesy, maškarní průvod po vsi, oslava Dne matek, letní taneční parkety, posvícenské a pouťové taneční zábavy, letní posezení u Polního rybníka a vánoční besídka. Mezi farní aktivity patří Tříkrálová sbírka, velikonoční řehtání, slavnosti Božího těla a rozsvícení vánočního stromu. Na všech těchto akcích se podílejí místní spolky a základní a mateřská škola.


V našich třech obcích máme celkem pět spolků. V každé z nich je místní sbor dobrovolných hasičů (SDH) a ve Vlkanči pak ještě Myslivecké sdružení Diana a TJ-Sokol Vlkaneč.

Sbory dobrovolných hasičů jsou u nás nejdéle činné spolky. V současné době sdružují celkem asi 120 členů. SDH Vlkaneč byl založen v roce 1892, SDH Přibyslavice v roce 1907 a SDH Kozohlody v roce 1930. Každý z nich má vlastní požární zbrojnici, klubovnu a odpovídající technické vybavení, které jeho členové a členky pravidelně udržují. Mezi spolky panuje zdravá soutěživost a každý je pyšný právě na svoje tradice a zázemí. V současné době jsou výjezdy k požárům už jen ojedinělou záležitostí, ale připravenost požárních sborů je dobrá. Svědčí o tom velmi dobré výsledky v okrskových soutěžích v požárním útoku, kterých se pravidelně účastní. Samozřejmě, že náplní hasičů nejsou jen soutěže, aktivně spolupracují s obcí a ostatními spolky. Každoročně pořádají sběr železného šrotu, provádí údržbu obecních rybníků, účastní se brigád v obecních lesích při pálení klestí, při výsadbách okrasné zeleně v obci a pořádají plesy a taneční zábavy. V letošním roce byl v lednu hasičský ples v Přibyslavicích, a v současné době připravují přibyslavičtí  oslavu stého výročí založení organizace. Kozohlodští na jaře provedli opravu vpusti rybníku Polňák a v plánu mají už tradiční pořádání letního parketu a prázdninového posezení u Polního rybníka. Vlkanečtí letos organizovali masopustní průvod po vsi a maškarní ples (v jeho pořádání se střídají s TJ-Sokol), v současné době zajišťují nákup nových venkovních laviček pro pořádání společenských akcí (rovněž ve spolupráci se sportovci).

Myslivecký spolek „Diana Vlkaneč“ byl založen v roce ?, má od místního honebního společenstva pronajatu honitbu o výměře 1154 ha a počet členů MS ze všech třech obcí je 21 + 2 hosté. Od roku 2003 se myslivci věnují i voliérovému odchovu bažantů, do volné přírody jich ročně vypustí kolem 60ti kusů. V loňském roce se jim rovněž podařilo, na novém obecním rybníku Pálov, odchovat 50 divokých kachen. V roce 2003 odkoupilo sdružení od obecního úřadu ve Vlkanči starý špýchar a rozhodlo se vybudovat si z něj klubovnu. Svépomocí členové MS špýchar opravili a přistavěli kuchyň se sociálním zařízením. Na stavbě odpracovali více než dva tisíce brigádnických hodin a investovali na sto padesát tisíc korun. V roce 2005 byla klubovna zkolaudována a slavnostně  otevřena. Slouží nejen k mysliveckým akcím, ale je využívána i veřejností na různé oslavy. V měsíci lednu pořádají myslivci tradiční myslivecký ples, který otevírá místní plesovou sezónu, je již vžitý a hojně navštěvovaný. V červnu v měsíci myslivosti, pořádají branný závod pro mládež. Děti v přírodě soutěží v poznávání stromů a rostlin, určují stopy zvěře, malují obrázky s mysliveckou tématikou, seznamují se s mysliveckou kynologií, střílí ze vzduchovky a soutěží v chytání ryb. Na závěr je uspořádán táborák. Sdružení dobře spolupracuje  s obecním úřadem ve Vlkanči, ročně pro něj odpracuje zdarma přes 100 brigádnických hodin.

Nejmladším, ale velmi aktivním spolkem je u nás TJ-Sokol Vlkaneč. Byl založen v roce 1982. Jeho členové si od té doby vybudovali  fotbalové a volejbalové hřiště s pěkným zázemím zděných kabin, kde je i sportovní klubovna a sauna. V roce 2006 k objektu kabin svépomocí postavili i kanalizační přípojku. V současné době má spolek ze všech tří obcí 114 členů, z toho 72 mužů, 19 žen a 23 dětí. TJ sdružuje fotbalové mužstvo dospělých a od roku 2005 obnovené žákovské družstvo. Oba týmy se celoročně účastní, v rámci Českomoravského fotbalového svazu, okresní soutěže  IV.třídy.  Nedílnou součástí TJ je odbor sport pro všechny (SPV). Dříve odbor provozoval oddíl volejbalu v současnosti jej využívají převážně ženy. Od roku 1997 se pravidelně 1 x týdně scházejí na hodině aerobiku v jedné z učeben ZŠ.  Činnost spolku v obci je zaměřená převážně na akce pro děti. Každoročně v únoru pořádají jeho členové dětský karneval.  Na jaře je to „Vlkanečská kecka“, turistický výlet dětí s rodiči  po okolí zpestřený soutěžemi. U příležitosti oslav MDD jsou to např. dětská pouť, pohádkový les, výlet do bazénu (rok co rok se vymýšlí něco nového). V září to bývá sportovní desetiboj, kde děti soutěží v různých disciplínách např. skoku dalekém, běhu, hodu kriketovým míčkem a střelbě ze vzduchovky. V prosinci pořádají už tradiční mikulášskou diskotéku s bohatou nadílkou.  V roce 2006 se konalo navíc rozloučení s fotbalovou sezónou - opékání klobás a vystoupení aerobiku dívek. V letošním roce připravují sportovci na červen pořádání 1.ročníku fotbalového turnaje v malé kopané za účasti 12 týmů z blízkého okolí, ale i Čáslavi a Pardubic. Spolek pořádá i společenské akce jako jsou pouťové, posvícenské a vánoční taneční zábavy, při jejich organizaci se střídá s SDH Vlkaneč. Rovněž se členové TJ účastní brigád (práce v lese placená obecním úřadem, úprava hřiště, údržba kabin, příprava a úklid na dětské akce). V minulém roce odpracovali celkem 340 hodin.


Obec činnost spolků aktivně podporuje, ať už formou finančních příspěvků na jednotlivé akce, jako jsou oslavy založení SDH, dětský karneval, či provoz žákovského družstva fotbalistů nebo se podílí na úhradě nákladů spojených s provozem jejich kluboven a umožňuje výdělek na  brigádách v obecním lese. V loňském roce činily finanční příspěvky na podporu činnosti spolků celkem 30.000,-Kč.

V obci je vedena obecní kronika a v provozu jsou tři místní lidové knihovny otevřené pro veřejnost jednou týdně. Knihovna ve Vlkanči je umístěna v budově základní školy, knihovnicí je ředitelka školy a proto zde mají návštěvníci přístup i k internetu, který je zde zaveden. Kromě toho je občanům v úředních hodinách umožněn i přístup na internet obecního úřadu. V roce 2006 byl ve spolupráci se soukromou firmou v obci umístěn vysílač bezdrátového internetu, obec zprostředkovala na OÚ několik schůzek pro občany, kteří měli zájem o jeho zavedení do domácnosti. V průběhu roku bylo připojeno zhruba 40 domácností a síť se stále rozšiřuje o další zájemce.

Veškeré dění v obci je pravidelně publikováno na jejích webových stránkách. Kromě charakteristik našich vsí, informacích o zastupitelstvu, úřední desky a zápisů z veřejných schůzí, zde naleznete například fotogalerii, návody na řešení krizových situací, firmy v našich obcích a informace o třídění odpadu. Pro zpestření jsou zde umisťovány i různé ankety, předpovědi počasí a typy na dovolené. Spolky mají na stránkách svoje odkazy, kde je kromě historie jejich založení i aktuální dění a pozvánky na pořádané akce. Naše stránky jsou hojně navštěvované.

Pozvánky na společenské akce jsou umisťovány i do obecních vývěsek, obchodů a na nástěnky mateřské školy. Obec má vydané pohlednice všech tří vesnic, které je možno zakoupit na OÚ.

  

2.      Aktivity občanů
 

Nejen spolky zajišťují dění v obci. Už třetím rokem pořádá soukromý podnikatel pan Josef Semerád se svými společníky na ranči Dalu v Kozohlodech „Sportovní den s koňmi“. Celodenní program této akce je vždy velmi bohatý - přehlídka koní, jezdecké závody, ukázky kynologického výcviku, přehlídka dravců, vystoupení malých mažoretek z Čáslavi, vystoupení tanečního kroužku dětí a kroužku aerobiku z místní základní a mateřské školy, návštěva pravého indiánského tee-pee a setkání se zajímavými hosty (v loňském roce to byl např. herec Václav Vydra a poslankyně strany Zelených Olga Zubová). Večer je vždy pořádán taneční parket. Dřevěný taneční parket vybudovaný v areálu ranče.

Paní Helena Horáková každý rok připravuje s místními dětmi vánočně laděné vystoupení k tradičnímu rozsvícení vánočního stromu, které se koná na návsi ve Vlkanči.

Paní Marie Mrkvičková, Josef Burian a Helena Horáková organizovaly v lednu letošního roku s  panem farářem Petrem Tobkem  „Tříkrálovou sbírku“ Sdružení České katolické charity. S místními dětmi oblečenými v dobových kostýmech obcházeli obce a vybírali finanční dary. Byly použity 3 zapečetěné pokladničky a vybralo se celkem 10.069,-Kč.

Paní Marie Zelená, ve spolupráci s obecním úřadem, organizovala pro neziskovou organizaci Diakonie Broumov v dubnu letošního roku už druhou humanitární sbírku ošacení. Sběrné dny byly vyhlášeny ve všech třech obcích a sešlo se opravdu velké množství darů. Tato sbírka se stává v naší obci tradicí.

Pan Václav Vágner uspořádal v srpnu loňského roku na nově vybudovaném rybníku Pálov, který má od obce v pronájmu, 1.ročník rybářských závodů pro děti i dospělé.

Někteří místní podnikatelé sponzorují pořádání dětských a společenských akcí.

 Důležitou součástí naší obce je Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč. Ředitelkou ZŠ a MŠ je Mgr. Marcela Formánková, učitelka 1., 2. a 3. roč. je  Mgr. Dagmar Altmannová, učitelka výtvarné a hudební  výchovy je Olga Jonášová, učitelkou anglického jazyka je Stanislava Solařová, vedoucí MŠ je Marie Zelená,  vedoucí školní jídelny a zároveň učitelkou MŠ je Marie Bělohlávková, dětem vaří Marcela Mrkvičková, která je zároveň školnicí. Celý pracovní tým je bezkonfliktní a má vstřícné chování k dětem i rodičům.

Výuka v málotřídní škole klade důraz na individuální přístup k žákovi a provázanost učiva v jednotlivých ročnících. ZŠ je vybavena 4 počítači, na kterých také probíhá výuka. V každém vyučovacím předmětu žáci od 1. do 5. ročníku využívají vzdělávací programy, které jsou součástí výuky na počítačích. Samozřejmostí je připojení k internetu a jeho využití ve výuce. Starší žáci pomáhají ve všem svým mladším spolužákům a společně se učí samostatnosti, zodpovědnosti a kamarádství. Žáci úspěšně pokračují na druhém stupni Základní školy v Golčově Jeníkově nebo v Čáslavi.

V rámci školy pracuje několik zájmových kroužků. Výtvarný kroužek „Šikovné ruce“, informatika – práce na počítači s využití internetu, taneční kroužek pro děti z mateřské školy a žáky 1. a 2. ročníku, sportovní kroužek – cvičení s hudbou pro děvčata, kroužek anglického jazyka pro starší žáky. Na vedení kroužků spolupracují učitelky ZŠ s rodiči žáků. Na tuto spolupráci je kladen velký důraz.

V průběhu roku pořádá ZŠ a MŠ mnoho tradičních akcí s rodiči jako je slet čarodějnic, kdy děti v převlecích procházejí obcí, zpívají a baví dospělé diváky. Dále vánoční besídka a besídka u příležitosti oslavy Dne matek, která se koná v sále místního pohostinství ve Vlkanči. Program je velmi pestrý, děti recitují , zpívají, tančí, součástí je i vystoupení tanečního kroužku a aerobiku. Další tradiční akcí je drakiáda. V roce 2006 byla uspořádána „Strašidelná světýlka – Halloween“, děti si z domova přinesly vydlabané dýně a osvětlený průvod rodičů s dětmi šel v podvečer obcí. V průběhu roku žáci navštěvují filmová a divadelní představení, probíhají polodenní vycházky, v zimě v rámci tělesné výchovy bruslí, sáňkují a také se účastní plaveckého výcviku v bazénu v Kutné Hoře. Školní rok zakončují  žáci se svými učitelkami třídenním pobytem ve škole tzv. „Spaní ve škole“. Děti mají možnost si vyzkoušet, krátký kolektivní život bez rodičů. Spí ve spacácích, stravují se v jídelně mateřské školy, mají celodenní aktivity podobné letním táborům, výlety a poslední den rozlučkový táborák. Rodiče mají možnost děti navštívit a maminky vždy přinesou i napečené moučníky. Tato akce je dětmi velmi oblíbená.

V letošním roce se bude konat 18.května den otevřených dveří ZŠ a MŠ, návštěvníci se budou moci podívat na výuku dětí, prohlédnout si školu a školku, zapojit se do dětských her a shlédnou divadelní představení „Kočičiny“, které nacvičily děti.

Marie Jiroušková, ředitelka ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov o našich dětech napsala:

„Žáci ze Základní školy ve Vlkanči k nám pravidelně a po dlouhou dobu nastupují do 5.ročníku (od šk.roku 2007/2008 do 6.ročníku). Adaptace dětí na nové podmínky (nový třídní kolektiv, velká škola, dojíždění) probíhá většinou velmi dobře, záleží na individualitě každého žáka. Co se týče výchovného aspektu, jeví se nám děti jako zdvořilé, upřímné, družné, odchované malou školou, což je pozitivní rys. V oblasti vzdělávací se žáci rovněž adaptují podle své individuality. Někomu zůstane hodnocení na stejné úrovni, u někoho nastane (třeba dočasný) pokles, jiní se zlepší. Řada úspěšných žáků pak vstupuje do gymnázia nebo odborných středních škol. Celkově lze konstatovat, že žáci ze ZŠ Vlkaneč přicházejí do naší školy dobře připraveni k tomu, aby zvládli bez větších problémů adaptaci a později se staly dobrými studenty.“OÚ má velký zájem na udržení školy a školky v naší obci, ročně vynakládá nemalé finanční prostředky na chod školy. V loňském roce to bylo cca 435.000,-Kč a každým rokem se částka zvyšuje. Malé školy se neustále potýkají se snižujícím-se stavem žáků, způsobeným nižší porodností populace. Ani naši školu tento problém neminul. Dětí ubývá a náklady se zvyšují. Obecní zastupitelstvo se proto v letošním roce rozhodlo, motivovat rodiče z okolních obcí k umístění svých dětí do naší školy. Máme co nabídnout, dobré zázemí, kulturní aktivity a pro tento rok i finanční příspěvek „Startovné pro prvňáčka“ v hodnotě 10.000,-Kč.  

Pod obecním úřadem pracuje už dlouhá léta i místní sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), který vede Marie Svitáková. SPOZ má 9 členů, kteří v průběhu roku zajišťují různé akce. Jsou to vítání nových občánků, návštěvy divadel a v neposlední řadě gratulace místním občanům k jejich životním výročím.  V roce 2006 bylo vynaloženo obcí na tuto činnost cca 13.000,-Kč.

Dále pod obecním úřadem pracují 2 výbory a 1 komise. Je to tříčlenný finanční výbor, který se pravidelně 1 x týdně (popř. za dva týdny) schází na OÚ  a řeší finanční otázky obce. Za poslední dobu to bylo přehodnocení zimní údržby silnic, nájmu obecního majetku, problematika odpadového hospodářství a financování školy. Dává podměty a návrhy na řešení těchto otázek obecnímu zastupitelstvu. Druhým je revizní výbor, který má 3 členy.  Jeho náplní je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, plnění dodržování právních předpisů a další úkoly podle pověření zastupitelstva. Schází se dle potřeby cca 1 x za čtvrt roku. Dále je zřízena zemědělská komise, má 3 členy a pomáhá při řešení ochrany přírody a v minulých letech spolupracovala na pozemkových reformách, které v našich obcích proběhly.

Někteří naši občané se účastní pravidelných veřejných zasedání ZO. V diskusi mají možnost podat dotazy, námitky, upozornění, podněty, chválu a kritiky na dění v obci a na činnost zastupitelstva a této možnosti využívají. Jejich zájem nás těší, i když to není jen chvála, která je slyšet, ale mnohdy i kritika posouvá věci vpřed. Občané mají rovněž možnost anonymně hlasovat v anketách vypisovaných na internetových stránkách obce. Výsledky anket jsou dalším vodítkem, ke zlepšení některých věcí. 

 3.      Podnikání 

V obci hospodaří Zemědělské družstvo "Vysočina" Zbýšov,  Zemědělské družstvo vlastníků Krchleby a několik soukromých zemědělců. V majetku obce je zhruba 37 ha zemědělské půdy. Většinu z nich cca 28 ha pronajímá obec soukromému zemědělci panu Janu Zadinovi, ostatní půdu pak místním občanům pro hospodářské účely. Zvláště s panem Zadinou obec dlouhou dobu a velmi dobře spolupracuje. Se svoji zemědělskou technikou pomáhá  při udržování zatravněných ploch (příkopů) podél obecních cest. Ale i ostatní soukromě hospodařící zemědělci ochotně vypomáhají při různých akcích pořádaných obecním úřadem nebo spolky. Rovněž při zimní údržbě místních komunikací nám každoročně pomáhá místní zemědělec. Nutno dodat, že bez aktivní pomoci soukromých zemědělců bychom se neobešli.

Pan  Josef  Semerád, který podniká v obci Kozohlody a se svými společníky na ranči Dalu pořádá každoročně „Sportovní den s koňmi“, má ve svém areálu zbudován dřevěný taneční parket, který hodlá do budoucna i zastřešit. Nabízí jej k pronajmutí na různé akce pořádané obcí. Což obec velmi vítá, neboť v Kozohlodech není místní pohostinství se sálem pro tyto účely.

S prací Zemědělského družstva vlastníků Krchleby jsme  spokojeni, i když sama obec nepronajímá tomuto družstvu žádné pozemky, půdu, kterou v našem katastru obhospodařují, udržují v příkladném stavu. Dobré zkušenosti s nimi má většina našich občanů, kteří jim pronajímají svá pole.

V letošním roce v srpnu obec poprvé uspořádala "Slavnost dožínek". Vše začalo posvěcením věnce při bohoslužbě v Kostele sv.Jakuba Staršího ve Vlkanči. Odtud se vydal průvod v čele s dechovou hudbou a kočárem taženým koňmi na fotbalové hřiště, kde bylo slavnostní předání věnce "vrchnosti" našemu hostu Ing. Viktorovi řediteli zemědělské agentury MZ. Na organizaci slavnosti se rovněž podíleli soukromí zemědělci a zemědělská družstva, která u nás hospodaří. Pro výstavu zemědělské techniky zapůjčili své stroje a po celou dobu akce zajišťovali i odborný dohled, což uvítaly hlavně děti, které samozřejmě neodolaly aby si všechny ty traktory a kombajny neprolezly. Pro děti tu byla k dispozici i malá jízdárna koní, kterou zajistil pan Josef Semerád z Kozohlod. Nejen zemědělci, ale i občané se zapojili do této akce, ženy připravily malé pohoštění pro všechny návštěvníky, napekly dožínkové koláče a zhotovily pikantní jednohubky, samozřejmě vše bylo podáváno s kávou. Myslivecké sdružení Diana předvedlo na slavnosti přehlídku loveckých psů, trofejí a zbraní. Mládežníci zase připravili pro naše nejmenší dětský koutek plný her. Večer byl uspořádán taneční parket. Občerstvení po celou dobu akce zajišťoval mimo jiné i pivovar Kutná Hora. Chtěli bychom ze "Slavnosti dožínek" udělat v naší obci tradici.

 

V obci Vlkaneč najdete dva obchody s potravinami, drobnou provozovnu truhlářství, stavební zámečnictví, dřevovýrobu, stavební výrobu, autodopravu, malířství, kadeřnictví, instalatérství, opravny aut a pohostinství. V obci Kozohlody je prodejna smíšeného zboží, autoopravna, dřevovýroba, stavební činnosti, zemní práce, chovatelství a jízdárna koní. V obci Přibyslavice je pohostinství vč. kulturního domu a prodejna smíšeného zboží.

Naše obec vlastní 60 ha lesa, který obhospodařuje. Výsledky této činnosti mají příznivý vliv nejen na okolní přírodu, ale přináší obci i nemalé finanční prostředky. Dřevo z těžby je prodáváno na další zpracování a místním občanům je umožněno odkoupení palivového dřeva. V letošním roce se zpracovává hlavně dřevo z polomů, způsobených lednovým hurikánem.

 4.      Péče o stavební fond a obraz vesnice 

Dominantou vlkanečské návsi je základní škola z roku 1877. V sedmdesátých letech minulého století byla opravena její fasáda a v roce 2001 provedena výměna střešní krytiny. Hned za školou stojí kostel sv. Jakuba staršího ze 14. století a obecní úřad. Jedná se o bývalý statek, který obec zakoupila v roce 1998 a postupně jej přestavěla podle svých možností. V roce 2000 byla provedena kolaudace a od té doby zde úřadujeme. Ze špýcharu, který si zakoupilo zdejší myslivecké sdružení Diana, byla vybudována krásná stylově zařízená klubovna, kterou myslivci zapůjčují k různým rodinným oslavám.


Největší historickou památkou je ale kostel Všech svatých v obci Kozohlody. Tento kostel pochází z 2. poloviny 14. století. Z této doby jsou také gotické malby na stěnách, kde jsou znázorněny různé náboženské události. Tyto malby byly objeveny při prováděné elektroinstalaci v roce 1970 a do dnešního dne představují cennou uměleckou památku.


Rodinné domky v obci jsou postupně opravovány dle možností jejich majitelů. Přestože obec neměla mnoho stavebních parcel, podařila se v posledních letech výstavba čtyř rodinných domků. V současnosti obec zakoupila dva pozemky na novou výstavbu, kde plánujeme vybudování asi 20 rodinných domků.


Do konce minulého volebního období v obci velice dobře pracovala stavební komise, která pomáhala hlavně drobným stavebníkům při různých opravách a úpravách (např. plynové, vodovodní a kanalizační přípojky a jiné drobné stavby). Od roku 2007, v souvislosti s novým stavebním  zákonem byla  její působnost přenesena na stavební úřad do Čáslavi.
 

 5.      Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava a úspory energií V každé z našich obcí je prodejna (ve Vlkanči dvě), které se zabývají zejména prodejem potravin, ale také základní drogistickým či jiným drobným zbožím. Tyto prodejny jsou situovány tak, aby občané odkudkoli z obce neměli pro základní potraviny daleko. I otvírací doba je přizpůsobena potřebám občanů. Dále je v obci Vlkaneč a Přibyslavice hospoda se sálem, kde se často konají různé kulturní akce jak pro dospělé, tak hlavně pro děti. Obchod a hospoda se sálem v Přibyslavicích jsou ve vlastnictví obce. I když je tato ves malá, snaží se obec tyto objekty udržovat v co možná  nejlepším stavu a finančně se  podílí na jejich provozu. V Kozohlodech vlastní obec malý sál a hasičskou klubovnu. Tyto prostory jsou součástí přístavby bývalé soukromé hospody. Vzhledem k tomu, že majitelé nemají zájem o údržbu této budovy, jedná s nimi obec o odkoupení této dnes již zchátralé nemovitosti a uvažuje o její rekonstrukci. Do Vlkanče jednou týdně dojíždí kadeřnice, které obec pronajala provozovnu vedle pošty.Ve Vlkanči je vlakové nádraží se spojením na Kolín(Prahu) nebo Havlíčkův Brod (Brno).Ve všech obcích jsou autobusové zastávky se spojením hlavně na město Čáslav, kam mnoho občanů dojíždí za prací, nákupy či zábavou.V obci Vlkaneč je fotbalové hříště a volejbalové hřiště. Ve sportovních kabinách je možnost využití klubovny a sauny. V neposlední řadě je zde také základní a mateřská škola s velkou zahradou , na které je dětské hřiště.  Ve všech třech obcích se v letech 1997-2000 vybudoval vodovod, který vyřešil nedostatek vody ve studních. Vynaložené investice představovaly cca 28.524.000,-Kč, z toho dotace činila cca 12mil.Kč, NFV cca 8mil a zbytek tj. cca 8,5mil.Kč platila obec z vlastních zdrojů.Další velkou akcí byla plynofikace všech třech částí obce, která proběhla v letech 2000-2002. Obec vstoupila do Svazku obcí Ledečska, na financování se podíleli i občané a v současné době je zaveden plyn do cca 50% domácností.Poslední velkou a ještě ne zcela dokončenou akcí, je vybudování kanalizace v obcích Vlkaneč a Kozohlody. V provozu jsou dvě čistírny odpadních vod a cca 75% hlavního řadu. V tuto chvíli probíhají jednání jak s firmou, která by se měla podílet finančně i pracovně na dostavbě hlavních řadů, tak s občany o vybudování přípojek a rušení starých septiků.Jak je výše patrno, investovali jsme nemalé finanční prostředky do těchto akcí, proto na další potřebné akce -např. obnova místních komunikací- nezbývají v současné době finance. Ale i s touto i jinými akcemi se do budoucna počítá. Jelikož se stále zvyšuje důraz na třídění odpadu, stále stoupající ceny ukládání a svozu odpadu, byla obec nucena se těmto požadavků  přizpůsobit. Proto proběhla mezi občany osvěta ve formě letáků s ohledem na třídění odpadu. Obec chce zvyšovat podíl tříděného odpadu, z celkového množství, vyprodukovaného našimi občany. Na začátku tohoto roku rozšířila "flotilu" kontejnerů na tříděný odpad o nápojové kartony. Nyní mají naše obce pronajato cca 18 kontejnerů na plasty, sklo, papír a nápojový karton. Stále se zvyšující nájem kontejnerů na tříděný odpad, nás přiměl počítat do budoucna s jejich nákupem. Dále spolupracujeme s místní firmou na svoz a likvidaci nebezpečného odpadu, který svážíme cca 2x ročně.Ostatní komunální odpad je svážen v zimním období jedenkrát týdně, v letním jedenkrát za čtrnáct dní. Jelikož se přes letní období  zmenší frekvence vyvážení komunálního odpadu, musí se zvýšit vyvážení tříděného odpadu- plastů, skla, nápoj. kartonů. V tomto opět spolupracujeme s firmou zabývající se svozem a ukládáním odpadu. Podepsanou dlouhodobou smlouvou jsme potvrdili podmínky, které jsou přizpůsobeny potřebám obce a občanů. V této otázce postupujeme zatím malými, byť viditelnými krůčky. V Kozohlodech jsme zbudovali nové veřejné osvětlení, které by mělo zaručit úsporu spotřebované el. energie. V dalších obcích se snažíme přizpůsobit rozsvěcování veřejného osvětlení ročním obdobím, aby se zbytečně neplýtvalo. O zavedení alternativních zdrojů energií zatím nyní neuvažujeme. Jelikož jsme do plynofikace obce investovali nemalé finanční prostředky, bylo by silně neekonomické uvažovat v blízké budoucnosti o spalovně biomasy. Vodní elektrárna u nás bohužel také nepřipadá v úvahu vzhledem k poloze našich obcí. V úvahu by přicházela pouze větrná elektrárna, ale z finančních důvodů o její realizaci obec zatím neuvažuje. Proto se v budoucnu chceme zaměřit hlavně na úspory než na nové investice.  


6.      Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

V březnu roku 1999 byl zpracován  "Plán lokálního ÚSES"  - systém ekologické stability krajiny, který je přílohou územního plánu obce a byl schválen zastupitelstvem obce. Plán řeší reliéf krajiny (nadmořská výška obcí je od 355 až 431 metrů), geologické podloží, klimatické podmínky, hydrografickou síť a vegetační poměry. V našem území není vyhlášena žádná lokalita zvýšeného zájmu ochrany přírody. Významné krajinné prvky jsou zastoupeny lesními porosty a nivami vodotečí.


Veřejná prostranství, hřbitovy, pomníky padlých z  I. a II. světové války udržuje obec. V loňském roce byla provedena radikální výměna zeleně na návsi ve Vlkanči a Kozohlodech, v letošním roce pokračuje v okolí hřbitova a základní školy. Květinovou výzdobu a údržbu školních zahrad zajišťují zaměstnanci ZŠ a MŠ, na obecním úřadě hospodářka obce. Květinovou výzdobu oken a balkonů u domů provádí občané sami. Obec má zřízenou zemědělskou komisi, která pomáhá obecnímu úřadu při řešení otázek týkajících se oblasti péče o ráz krajiny a celkový vzhled obce. Postupně je připravováno prostranství mezi  obecním úřadem, kostelem a základní školou, pro výsadbu keřů a umístění laviček. Místo pro hry mládeže a sportování je v areálu hřiště TJ. V současné době hledáme sponzory pro vytvoření dětského hřiště a sportoviště v areálu mateřské školy.


Stávající vzrostlá zeleň, zelené plochy a trávníky ve všech obcích jsou udržovány veřejně prospěšnými pracovníky (VPP). Odbornou pomoc při  výsadbě stromů, keřů a okrasných rostlin zajišťují  místní iniciativní občané - zahrádkáři.


Údržbu vodních toků zajišťuje obec ve spolupráci s Povodím Labe. V současné době byla dokončena údržba přítoku Vranidolského potoka ve Vlkanči.

  7.      Péče o krajinu 

Obec hospodaří asi na 60 hektarech lesních pozemků, kde se řídí řádně zpracovaným hospodářským plánem. Ten současný platí do roku 2009. Máme"svého" odborného lesního hospodáře, který řídí jednotlivé práce od výsadby až po těžbu. Těžbu provádí soukromá firma z naší obce a vzhledem k tomu, že naprostá většina lesních ploch je v kopcovitém terénu, který je místy těžko přístupný, není to práce snadná. Výsadbu, vyžinování a ošetřování stromků pak zajišťuje jeden stálý zaměstnanec obce společně s třemi dělníky přidělenými úřadem práce (VPP).


Vytvořeno: 7. 8. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:39
Autor: