Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI OPŽP - REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 4.11.2019 vyhlášena 3. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci sídelní zeleně.

říjem žádostí o podporu bude probíhat od 4.11.2019 od 9.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 6.1.2020 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní nezikové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

 

Podporované aktivity:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvnků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné  zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Kontakt:  Bc. Ludmila Kršňáková - Projektová manažerka OPŽP

                tel: 607 999 176                          

                email: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Realizaci sídelní zeleně nalezente v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty


Přílohy

Vytvořeno: 7. 11. 2019
Poslední aktualizace: 7. 11. 2019 11:37
Autor: Správce Webu