Obsah

Zprávy

#

Modernizace manipulační techniky pro živočišnou výrobu

Projektem došlo k nákupu čelního traktorového nakladače s příslušenstvím (vidle a lopata na hnůj, kleště na balíky, čelisťová lopata). Žadatel tím získal potřebné technologické vybavení využitelné v živočišné výrobě, které snížilo časovou náročnost, pracnost a dále usnadnilo vnitropodnikové přesuny krmiv, hnoje a steliva, atd. Tím došlo také k zvýšení rentability živočišné výroby, a vzhledem k tomu, že se jedná o pořízení nové techniky, tak došlo i k snížení nákladů na budoucí opravy. celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Investice pro AGRO PODLESÍ, a.s.

Projektem došlo k nákupu a montáži 25 ks ventilátorů s ochranným košem (technologie větrání do stáje pro dojnice). Na farmu Bahno bylo instalováno 20 kusů ventilátorů a na farmu Č. Janovice 5 kusů ventilátorů.
Z pohledu veterinárního lékaře je pro zajištění welfare krav a udržení optimálního klima pro zvířata nezbytné modernizovat stávající technologii větrání o výkonné ventilátory. Přínosem projektu je zvýšení pohody zvířat (welfare) dojných krav, zvýšení užitkovosti dojných krav
a zlepšení pracovních podmínek pracovníků. celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Investice do chovu skotu na středisku v Dobřeni

Projektem došlo k nákupu 6 ks drbadel do stáje pro skot. Drbadlo pro skot s kartáči je nezbytným hygienickým a komfortním prvkem. Kartáčování stimuluje a podporuje krevní oběh. Drbadla napomáhají zvířeti zbavit se lupů, línající srsti i případných parazitů. Nákup drbadel přispěl ke klidu ve stáji a dobrému stavu a spokojenosti zvířat, což je základním předpokladem pro vysokou dojivost. Drbadla dále napomohly ke zlepšení čistoty srsti zvířat, tím i zdravotního stavu zvířat a došlo i k eliminaci úrazů způsobených třením o nevhodné části ustájení. celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čelní nakladač na traktor

Žadatel realizací projektu získal čelního nakladače bez adaptérů na traktor. Čelní nakladač byl namontován na traktor Case CVX 185 a je používán v kompletu s adaptéry, kterými žadatel disponuje. Traktor, doplněný o čelní nakladač, je možné využít v živočišné výrobě při zakládání krmiva a při manipulaci s chlévskou mrvou. Výsledkem projektu je úspora finančních prostředků, pohonných hmot a zlepšení pracovního prostředí. celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Investice do živočisné výroby - ZOD Potěhy

Projektem došlo k modernizaci přejezdové váhy, která je nezbytnou součástí živočišné výroby, konkrétně chovu skotu a prasat. Přínosem projektu je zajištění důkladné kontroly produkce živočišné výroby, zhodnocení majetku, zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů, lepší zpeněžení produkce a lepší přehled o výsledcích živočišné výroby. celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Střecha stodoly, mačkač obilí pro farmu Milošovice

Projektem došlo k rekonstrukci střechy stodoly (skladování sena, slámy a krmného obilí vlastní výroby, které jsou dále využity a zkrmeny ve vlastním chovu mléčného skotu), včetně nového laťování ,okapového systému a výplně štítů. Dále pak došlo k pořízení mačkače obílí (vlastní produkce) pro jeho úpravu před krmením. Obnovení funkčnosti střešní krytiny na stodole vedlo k maximálnímu omezení ztrát skladovaného sena a slámy, rovněž tato rekonstrukce umožnila skladovat krmné obilí. Pořízením mačkače se minimalizoval transport obilí ke skladování a ušetřily se tedy finanční prostředky i čas. celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace VKS ZOS Kačina

Žadatel se zabývá výrobou krmných směsí (VKS), která je umístěna v areálu ZOS Kačina a.s. v obci Svatý Mikuláš.
Zajišťuje výrobu krmných směsí pro prasata a skot. Předmětem projektu je její modernizace. Jedná se o náhradu stávajících dopravníků, elevátorů a redlerů novými výkonnějšími. Modernizací dojde ke snížení hlučnosti, prašnosti a navýšení výkonu. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Technologie výdejního místa kejdového hospodářství a rekonstrukce separátoru kejdy

Žadatel se zabývá chovem skotu s tržní produkcí mléka. Pro efektivní hospodaření s kejdou žadatel projektem provedl rekonstrukci zastaralého separátoru kejdy a pořídil technologii přímého čerpání kejdy do převozních cisteren ze stávající přečerpávací jímky 300m3, což umožnilo přímé čerpání i separaci kejdy v závislosti na aplikaci při úspoře energií. Rekonstrukce separátoru bude zahrnovat výměnu šneku a síta včetně G profilu. Dále žadatel projektem pořídil čerpadlo s řezacím ústrojím a ovládáním přímo z výdejního místa. Výsledkem projektu je efektivnější, modernizované hospodaření s kejdou.
Dále došlo ke zvýšení účinnosti separace kejdy a k dosažení garantované sušiny s úsporou energie. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace vybavení "farma Staňkovice"

Žadatel realizací projektu získal potřebné technologické vybavení - teleskopický manipulátor. Přínosem projektu se tedy stalo zvýšení technické vybavenosti podniku, pozitivní vliv na zlepšení pracovních podmínek, pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a snížení provozních nákladů. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čelní sekačka Soběšín

Projektem byla pořízena čelní sekačka, která je kompatibilní a tvoří funkční celek s traktorem, který je již ve vlastnictví žadatele. Sekačka se využívá na údržbu luk - tedy pro rostlinou výrobu. Nákupem čelní sekačky žadatel doplnil chybějící stroj ,urychlil a zkvalitnil tak průběh sečí zelené píce, kterou dále zkrmuje pro vlastní chov skotu. Pořízením sekačky došlo k efektivnímu obdělávání pícnin na orné půdě při nízké pracovní náročnosti. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Investice do živočišné výroby

Projektem došlo k pořízení obraceče píce, který umožnil žadateli rychlejší a hlavně kvalitnější zpracování píce a mobilního hrazení, které slouží ve stáji pro potřeby chovatele. Mobilní hrazení se používá ke stavění mimořádných stání nebo stavění manipulačních boxů a ulic při třídění dobytka v areálu. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení traktorového kontejnerového nosiče

Žadatel realizací projektu získal potřebné technologické vybavení - traktorový kontejnerový nosič vybavený dvěma kontejnery k použití v živočišné výrobě, které usnadní vnitropodnikové i mimopodnikové přesuny zvířat, krmiv, hnoje, zrnin, atd. Došlo tak ke zvýšení efektivity hospodaření, ke snížení pracovní náročnosti operací, k růstu rentability živočišné výroby, a vzhledem k tomu, že se jednalo o pořízení nové techniky, předpokládá se i snížení nákladů na případné budoucí opravy.
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Udržovací práce hnojiště a přilehlých manipulačních ploch na parcele 36/10

V rámci projektu došlo k vybetonování stávajícího dna konstrukce hnojiště a přilehlých manipulačních ploch (z železobetonových panelů), šikmé stěny byly zabedněny a také zabetonovány. Jímka byla přetěsněna. Díky rovným a snadno udržovatelným plochám dochází nejen k úspoře pohonných hmot a času, ale také k zefektivnění práce při nižším opotřebení mechanizace.
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nákup zemědělské techniky

"Projektem došlo k pořízení traktorového plošinového přívěsu na balíky, který je způsobilý pro provoz po pozemních komunikacích a s dostačující nosností.
Snížením počtu manipulačních jízd žadatelka dosáhla úspory času a financí; dále se zvýšila bezpečnost při navážení krmiv a slámy do stájí."
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Stavba stáje skotu

Z důvodu rozšiřování zemědělské činnosti v oblasti živočišné výroby (chov skotu) žadatel realizoval výstavbu nové stáje, kde jsou použity moderní technologie pro zlepšení podmínek chovu i pracovních podmínek obsluhy. Díky projektu mohlo být stádo navýšeno na 42 dobytčích jednotek.
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Instalace automatického odklizu kejdy ze stáje dojnic, nákup válce na travní porosty

Projekt umožnil žadateli pořídit a instalovat automatický odkliz kejdy ze stáje dojnic a nakoupit válec cambridge na ošetřování trvalých travních porostů. Investice do odklizu kejdy přinesla zlepšení stájového prostředí a omezení zápachu, zlepšení stavu končetin dojnic a jejich celkové čistoty. Válením porostů došlo ke snížení negativ spojených s poškozováním travních porostů prasaty. Omezilo se znečistění sklízené píce hlínou, drny a její kontaminace klostridiemi.
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Obnova stodoly

Žadatel zabývající se chovem ovcí a produkcí sena svým záměrem provedl obnovu hospodářského objektu - stodoly v Krasoňovicích. Obnova spočívala ve výměně střešní krytiny z pálených tašek (špatný stavebně-technický stav) a v jejím nahrazení novou střešní krytinou obdobného typu Dále došlo k výměně oplechování, okapových žlabů a svodů.
celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Investice pro AGRO PODLESÍ, a.s.

Předmětem projektu byla modernizace hrazení u krmného stolu na stáji pro chov dojnic s tržní produkcí mléka na farmě Bahno. Jednalo se o nákup a montáž 4ks stavitelných bran mezi jednotlivými sekcemi zvířat, nákup a montáž 260 ks hlavových poutačů (poutacích zábran) včetně nadstavby sloupků a úpravy stávajících bran.
celý text

ostatní | 6. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace technologií ŽV

Cílem projektu byla modernizace ustájení ve stáji pro 320 ks jalovic a VBJ. Projektem došlo ve 3 ustajovacích sekcích k modernizaci hrazení (sloupky, diagonální zábrana, samopoutačky, výklopná brána, instalační materiál , včetně montáže).
celý text

ostatní | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení rozdružovače balíků

Předmětem projektu bylo pořízení stroje pro rozdružování a distribuci slámy, sena a senáže. Stroj poskytuje flexibilní a účinné řešení pro podestýlání a krmení skotu a také jej žadatel částečně využije pro rozdružování balíků slámy na jahodárně.
celý text

ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení zemědělské techniky pro chov koní

V rámci projektu došlo k nákupu lučních bran s předsmykem k údržbě luk a pastvin a k pořízení mobilní briketovací linky (složené z nožového šrotovníku a briketovacího lisu) k výrobě řezanky jako objemového krmiva pro starší a chovné klisny a výrobě briket z přebytků.
celý text

ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Investice pro AGRO PODLESÍ, a.s.

"Projektem byla pořízena cisterna na dovoz vody pro krávy
a nakoupeny a namontovány ventilátory s ochranným košem (12 ks) do stáje pro dojnice. Došlo tak k zajištění dostatečné kapacity pro převoz vody, zvýšení užitkovosti a pohody (welfare) dojných krav a ke zlepšení pracovních podmínek."
celý text

ostatní | 3. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Nákup zemědělské techniky a příslušenství

V rámci projektu byl pořízen čelní nakladač na traktor se zvedací kapacitou 1,8 t včetně adaptéru- kleštěmi na balíky a traktorový návěs do celkové hmotnosti 8t. Toto strojní vybavení je využíváno v živočišné výrobě na farmě, která se zabývá chovem masného skotu.
celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace stájové technologie ve výkrmu prasat

Ve stáji výkrmu prasat byla uskutečněna modernizace ustájení, krmení a napájení. Jedná se o nový typ hrazení jednotlivých kotců, který je z nerezové oceli s plastovou výplní. Hrazení obsahuje manipulační branky a prvky pro napájení a rozvod krmení.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce střechy skladu krmiv v Nepoměřicích

Realizací projektu došlo ke komplexní rekonstrukci střechy skladu krmiv pro dojnice. Nevyhovující krytina z eternitu byla nahrazena novou plechovou střechou, jejíž část je provedena z průsvitného materiálu, čímž došlo k prosvětlení celého prostoru a k usnadnění manipulace s krmivy. Zároveň došlo i k výměně poškozených částí krovu.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce stáje pro dojnice

Projekt představoval výměnu střešního pláště stáje pro dojnice a instalaci systému větráni a zmlžování stáje. Nová střecha zamezí průniku deštových srážek do stáje, ochrání se krov stáje. Nucenou ventilací a zmlžováním dojde ke snížení negativního působení vysokých letních teplot na dojnice.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Vůz

Nákup stroje na zakládání krmiva pro dojnice s tržní produkcí mléka

Společnost ZDV Krchleby, a.s. projektem zakoupila tažený míchací krmný vůz s vybíracím zařízením pro obsluhu dojnic s tržní produkcí mléka, který nahradil vůz se sníženou spolehlivostí (špatný technický stav vlivem jeho opotřebení). celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace zemědělského podniku ZOD Úmonín

V rámci projektu došlo k pořízení moderního nakladače o výkonu 55,4 kW pro vyklízení podestýlky a manipulaci s materiály v chovu skotu. celý text

ostatní | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Technologické a technické vybavení - středisko Bohdaneč

Projekt spočívá v rekonstrukci technologie chlazení mléka pořízením bazénového chlazení se systémem rekuperace a s napojením na ohřev vody a v pořízení mobilního stroje (kolový traktor pro tažení krmného vozu při zajišťování krmení skotu). celý text

ostatní | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu