Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Webové stánky se upravují.

Fiche č. 7 Zemědělství

Zobrazeno 1-30 ze 50
#

Přepravník skotu

Datum: 19. 9. 2022

Předmětem projektu bylo pořízení přepravníku zvířat - přívěsu za automobil s celkovou hmotností 3,5t určeného pro přepravu skotu.

Modernizace farmy

Datum: 19. 9. 2022

V rámci projektu došlo k rekonstrukci stáje pro mléčný skot o kapacitě 174 UM. Konkrétně byla rekonstruována část střešní krytiny, kdy došlo k položení nové střešní krytiny z PUR panelů.

Modernizace farmy - chov skotu

Datum: 19. 9. 2022

V rámci realizace projektu byl pořízen nový pasterizační vozík na mléko, který slouží pro každodenní krmení telat.

#

Napajedla pro VKK Jakub

Datum: 19. 9. 2022

Výsledkem projektu bylo pořízení nových napajedel do velkokapacitního kravína v Jakubu, která byla instalována za plného provozu stáje. Kapacita nových napajedel je 8 ks dvoustranných po 200 litrech a 8 ks jednostranných s kapacitou 160 litrů.

#

Lis na seno

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu byl pořízen lis sena na malé kulaté balíky. Možnost balíkování sena výrazně sníží pracovní náročnost při manipulaci s ním - při úklidu i následném využití. Také dojde ke snížení prostorové náročnosti při uskladnění sena.

#

Nákup adaptérů do ŽV

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu byly pořízeny adaptéry k manipulátoru, který již příjemce vlastní - míchací lopata na krmné směsi a zametací zařízení do stájí.

Rekonstrukce střechy stáje - Borová

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k výměně stávající střešní krytiny, latí a klempířských prvků (oplechování, okapních žlabů a svodů). Projekt přispěje ke zlepšení prostředí pro ustájení zvířat, snížení vlhkosti v objektu a prodloužení doby životnosti objektu jako celku.

#

Stavební úpravy skladu ŽV

Datum: 5. 9. 2022

Předmětem realizace projektu byla rekonstrukce podlahy ve skladu, který slouží pro uskladnění komponentů/přísad do krmných směsí, které si podnik vyrábí sám pro vlastní spotřebu. Projekt přispěje k eliminaci znehodnocování krmiv, které by mohlo mít negativní vliv na zdraví zvířat.

#

Zařízení pro RV - Krasoňovice

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu byl pořízen nový stroj k obhospodařování půdy - obraceč píce, který bude tažen traktorem, který příjemce již vlastní. Realizací projektu dojde k časové úspoře a k úspoře pohonných hmot snížením počtu jízd.

#

Technika RV 2019

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k nákupu neseného mulčovače kompatibilního s tříbodovým závěsem traktoru kterým příjemce již disponuje. Pořízený stroj přispěje k efektivnějšímu rozkladu biomasy pěstovaných meziplodin a ke snížení tlaku chorob v následných plodinách.

#

Pořízení pícninářské techniky

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k pořízení žací lišty, která byla agregována za vlastní traktor Claas o výkonu 81 kW s nímž tvoří funkční celek.

#

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A REKONSTRUKCE ÚMONÍN

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení zemědělských technologií a staveb vedoucí k modernizaci výrobních prostředků žadatele (manipulátor 1 ks, ventilátor (velký) 9 ks, ventilátor (malý) 9 ks).

#

Oprava střešního pláště - modernizace stáje

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k rekonstrukci střechy ve stáji v Rohozci, která zajistí funkčnost celého objektu, došlo ke zlepšení životních podmínek zvířat. Dále došlo ke zvýšení bezpečnosti (kontrola a případná oprava rozvodů a světel).

#

Pořízení investice do ŽV

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení nastýlacího vozu. Nastýlací vůz je používán ve stáji pro vysokobřezí dojnice těsně před porodem. Správná péče o krávu s tržní produkcí mléka před otelením je významným prvkem pro nastartování laktace.

Nákup mechanizace do živočišné výroby Černíny

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení čelního nakladače, který výrazně zvýší efektivitu mé práce.

#

Investice do živočišné výroby II - ZOD Potěhy

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k modernizacitechnologické linky na přípravu krmiv, konkrétně je modernizován: portálový jeřáb, míchačka krmiv, šrotovník a šnekový dopravník.

#

PIAS Suchdol, a.s. - investice do chovu skotu

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k nákupu 20 ks přenosných individuálních boxů (venkovní boudy pro telata včetně ohrádek). Projekt umožnil optimální ustájení u nově narozených telat pro současnou kapacitu stáda, zlepšil se tak zdravotní stav u telat a optimalizovalo se dodržování zooveterinárních požadavků.

Modernizace stáje pro skot v Hranicích u Slavošova

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k vybudování 13 boxů pro skot s masnou produkcí. Nyný zde mohou být ustájeny krávy určené k dalšímu chovu a dále kusy na výkrm. Tím došlo k rozšíření chovu, větší efektivitě ve využití budovy a k předpokládanému růstu ziskovosti činnosti žadatele.

Nákup baličky

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení baličky na ovíjení senážních balíků. Nová balička lépe rozprostře a napne fólii, čímž se zlepšila kvalita krmiv a došlo tak k úspoře použité fólie. Dále pomocí dálkového ovládání stroje došlo k úspoře lidské práce.

#

Nákup techniky do ŽV

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení techniky do ŽV:

Nákup mechanizace - farma Šlechtín

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k nákupu obracečky píce s větším záběrem a výkonější ovíječky balíků na výrobu krmiva a údržbu TTP žadatele. Nákupem došlo k zajištění soběstačnosti žadatele, k zefektivnění hospodaření na TTP, řádnému obhospodařování TTP, a tím i následnému udržení a zachování luk a pastvin (TTP).

#

Modernizace manipulační techniky pro živočišnou výrobu

Datum: 8. 10. 2020

Projektem došlo k nákupu čelního traktorového nakladače s příslušenstvím (vidle a lopata na hnůj, kleště na balíky, čelisťová lopata). Žadatel tím získal potřebné technologické vybavení využitelné v živočišné výrobě, které snížilo časovou náročnost, pracnost a dále usnadnilo vnitropodnikové přesuny krmiv, hnoje a steliva, atd. Tím došlo také k zvýšení rentability živočišné výroby, a vzhledem k tomu, že se jedná o pořízení nové techniky, tak došlo i k snížení nákladů na budoucí opravy.

#

Investice pro AGRO PODLESÍ, a.s.

Datum: 8. 10. 2020

Projektem došlo k nákupu a montáži 25 ks ventilátorů s ochranným košem (technologie větrání do stáje pro dojnice). Na farmu Bahno bylo instalováno 20 kusů ventilátorů a na farmu Č. Janovice 5 kusů ventilátorů.
Z pohledu veterinárního lékaře je pro zajištění welfare krav a udržení optimálního klima pro zvířata nezbytné modernizovat stávající technologii větrání o výkonné ventilátory. Přínosem projektu je zvýšení pohody zvířat (welfare) dojných krav, zvýšení užitkovosti dojných krav
a zlepšení pracovních podmínek pracovníků.

#

Investice do chovu skotu na středisku v Dobřeni

Datum: 7. 10. 2020

Projektem došlo k nákupu 6 ks drbadel do stáje pro skot. Drbadlo pro skot s kartáči je nezbytným hygienickým a komfortním prvkem. Kartáčování stimuluje a podporuje krevní oběh. Drbadla napomáhají zvířeti zbavit se lupů, línající srsti i případných parazitů. Nákup drbadel přispěl ke klidu ve stáji a dobrému stavu a spokojenosti zvířat, což je základním předpokladem pro vysokou dojivost. Drbadla dále napomohly ke zlepšení čistoty srsti zvířat, tím i zdravotního stavu zvířat a došlo i k eliminaci úrazů způsobených třením o nevhodné části ustájení.

#

Čelní nakladač na traktor

Datum: 7. 10. 2020

Žadatel realizací projektu získal čelního nakladače bez adaptérů na traktor. Čelní nakladač byl namontován na traktor Case CVX 185 a je používán v kompletu s adaptéry, kterými žadatel disponuje. Traktor, doplněný o čelní nakladač, je možné využít v živočišné výrobě při zakládání krmiva a při manipulaci s chlévskou mrvou. Výsledkem projektu je úspora finančních prostředků, pohonných hmot a zlepšení pracovního prostředí.

#

Investice do živočisné výroby - ZOD Potěhy

Datum: 7. 10. 2020

Projektem došlo k modernizaci přejezdové váhy, která je nezbytnou součástí živočišné výroby, konkrétně chovu skotu a prasat. Přínosem projektu je zajištění důkladné kontroly produkce živočišné výroby, zhodnocení majetku, zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů, lepší zpeněžení produkce a lepší přehled o výsledcích živočišné výroby.

#

Střecha stodoly, mačkač obilí pro farmu Milošovice

Datum: 7. 10. 2020

Projektem došlo k rekonstrukci střechy stodoly (skladování sena, slámy a krmného obilí vlastní výroby, které jsou dále využity a zkrmeny ve vlastním chovu mléčného skotu), včetně nového laťování ,okapového systému a výplně štítů. Dále pak došlo k pořízení mačkače obílí (vlastní produkce) pro jeho úpravu před krmením. Obnovení funkčnosti střešní krytiny na stodole vedlo k maximálnímu omezení ztrát skladovaného sena a slámy, rovněž tato rekonstrukce umožnila skladovat krmné obilí. Pořízením mačkače se minimalizoval transport obilí ke skladování a ušetřily se tedy finanční prostředky i čas.

#

Modernizace VKS ZOS Kačina

Datum: 6. 10. 2020

Žadatel se zabývá výrobou krmných směsí (VKS), která je umístěna v areálu ZOS Kačina a.s. v obci Svatý Mikuláš.
Zajišťuje výrobu krmných směsí pro prasata a skot. Předmětem projektu je její modernizace. Jedná se o náhradu stávajících dopravníků, elevátorů a redlerů novými výkonnějšími. Modernizací dojde ke snížení hlučnosti, prašnosti a navýšení výkonu.

#

Technologie výdejního místa kejdového hospodářství a rekonstrukce separátoru kejdy

Datum: 6. 10. 2020

Žadatel se zabývá chovem skotu s tržní produkcí mléka. Pro efektivní hospodaření s kejdou žadatel projektem provedl rekonstrukci zastaralého separátoru kejdy a pořídil technologii přímého čerpání kejdy do převozních cisteren ze stávající přečerpávací jímky 300m3, což umožnilo přímé čerpání i separaci kejdy v závislosti na aplikaci při úspoře energií. Rekonstrukce separátoru bude zahrnovat výměnu šneku a síta včetně G profilu. Dále žadatel projektem pořídil čerpadlo s řezacím ústrojím a ovládáním přímo z výdejního místa. Výsledkem projektu je efektivnější, modernizované hospodaření s kejdou.
Dále došlo ke zvýšení účinnosti separace kejdy a k dosažení garantované sušiny s úsporou energie.

#

Modernizace vybavení "farma Staňkovice"

Datum: 6. 10. 2020

Žadatel realizací projektu získal potřebné technologické vybavení - teleskopický manipulátor. Přínosem projektu se tedy stalo zvýšení technické vybavenosti podniku, pozitivní vliv na zlepšení pracovních podmínek, pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a snížení provozních nákladů.

Zobrazeno 1-30 ze 50

Dokončené projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS