Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

CLLD 2014 - 2020

Harmonogram výzev MAS

Pro nové programové období 2014 – 2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým MAS prokazují, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“).  Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů je posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

MAS Lípa pro venkov, z.s. splnila výše uvedenou standardizaci v říjnu 2015.

Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER. Podpora MAS však bude rozšířena oproti předchozímu programovému období 2007-2013 do více ESI fondů, přes které bude možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“ – anglicky ve zkratce).

MAS Lípa pro venkov v souladu s Komunitně vedeným místním rozvojem pro období 2014 - 2020 bude vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a nově od roku 2019 z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Naše MAS připravila v rámci Strategické části dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov, z.s. na období 2014 – 2020 část Programové rámce a fiche, kde jsou provázány strategií stanovené cíle a priority s operačními programy, ze kterých může naše MAS v tomto programovém období čerpat podporu (o konkrétních oblastech podpory se dozvíte více pod záložkami jednotlivých operačních programů).

Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.