Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Lesní technika

Obec Horka II - nákup lesnické techniky

Obec Horka II - nákup lesnické techniky

Datum: 7. 10. 2020

Obec Horka II jako vlastník lesa projektem pořídila vyžínací ramenovou sekačku pro vysekávání vegetace (tráva, nálety, ostružiní a maliní) zejména u nově zasazených porostů, ale také na údržbu lesních cest, svážnic a příkopů, to vše na pozemcích PUPFL. Tím, že Obec Horka II získala kvalitní techniku pro péči o les, bude moci vlastními zdroji lépe a levněji vykonávat většinu péče o nové porosty a lesní cesty. Využíváním ramenní sekačky došlo ke včasnému odstraňování semenících rostlin a zamezení jejich invaznímu šíření, včasnému odstranění mladých náletů dřevin ( jejich odstraňování v pozdějším věku je časově i finančně značně náročnější), přípravě nových ploch před zalesněním a v neposlední řadě ke snížení pracného ručního vysekávání příkopů podél lesních cest.

Štěpkovač pro obec Křesetice

Štěpkovač pro obec Křesetice

Datum: 7. 10. 2020

Žadatel si díky projektu pořídil štěpkovač na zefektivnění likvidace větví a drobného porostu po těžbě dřeva na PUPFL obhospodařovaných obcí. Stroj je tažený traktorem, který je ve vlastnictví obce a používá se k údržbě lesních pozemků. Realizací projektu (vybavení technikou) došlo k efektivnější těžbě porostu napadeného kůrovcem, k likvidaci vývratů a těžebních zbytků. Výsledkem projektu je také další možné využití potěžebního materiálu získáním nového produktu - štěpky.

Pořízení štěpkovače pro obec Opatovice I

Pořízení štěpkovače pro obec Opatovice I

Datum: 7. 10. 2020

Žadatel realizací projektu získal štěpkovač větví s vlastním spalovacím motorem, který umožní zpracování těžebních zbytků a úklid lesních pozemků (pozemky PUPFL v majetku obce) před jejich osázením. Díky realizaci projektu vznikl nový produkt (dřevní štěpka), čímž došlo k navýšení přidané hodnoty při zpracování odpadního dřeva. Pořízení lesní techniky (štěpkovače) umožnilo obci optimální péči o lesní pozemky a porosty na nich. Došlo k lepšímu ekonomickému zhodnocení nepotřebné dřevní hmoty a potěžebních zbytků a obec získala novou, kvalitní, moderní a bezpečnou technologii, která dodala přidanou hodnotu odpadnímu materiálu a vznikl tak výsledný produkt- štěpka, kterou obec dále využije či zpeněží.

Pořízení vyvážecího vleku za traktor Pančava

Pořízení vyvážecího vleku za traktor Pančava

Datum: 7. 10. 2020

Projektem došlo k pořízení vyvážecího vleku za traktor (traktor již v majetku a užívání žadatele) pro těžební práce na pozemcích PUPFL, které žadatel obhospodařuje. Projekt přispěje ke zvýšení těžební kapacity a zlepší se podmínky pro zvládání kůrovcové kalamity, sníží se závislost žadatele na dodavatelských subjektech těžebních prací a dojde i k úspoře nákladů.

Obec Vlastějovice - nákup lesní techniky

Obec Vlastějovice - nákup lesní techniky

Datum: 2. 7. 2019

V rámci projektu byla zakoupena motorová pila, dřevorubecký zvedák, klín 2x, kombinovaný kanystr, křovinořez se strunovou hlavou a pilovým kotoučem, lanový naviják do tříbodového závěsu traktoru, rampovací lopata k čelnímu nakladači a štěpkovač do tříbodového závěsu traktoru, který má obec ve vlastnictví a používá ho k údržbě lesních pozemků a lesních cest. Díky projektu bude možno profesionálněji a efektivněji provádět zaměstnanci obce nahodilou těžbu, těžbu porostu napadeného kůrovcem, likvidovat vývraty a potěžební zbytky.

Mulčovač

Mulčovač

Datum: 16. 10. 2018

Obec Rašovice projektem zakoupila mulčovač pro údržbu lesních pozemků a lesních cest (nesený traktorem, který měla obec už ve vlastnictví). Údržba lesních ploch byla doposud vykonávána pouze ručně, sekání trávy a náletových dřevin probíhalo za pomoci křovinořezu a motorové pily. Pořízení mulčovače výrazně zefektivní (usnadní a zrychlí) výkon těchto činností.

Lesní technika - Vodranty

Lesní technika - Vodranty

Datum: 16. 10. 2018

Realizací projektu došlo k pořízení nových křovinořezů, které usnadní zaměstnancům obce Vodranty práci - lesní technika bude výkonnější, lehčí a včetně antivibračního systému. Zároveň se předpokládá, že dojde k úspoře nákladů na opravy. Drtič větví využije obec k výrobě štěpky, čímž se zefektivní hospodaření (štěpka bude dále použita jako topivo, k mulčování rostlin či k výrobě kompostu).

Lesní technika pro lesy obce Černíny

Lesní technika pro lesy obce Černíny

Datum: 18. 7. 2018

Obec Černíny projektem obnovila mechanizaci na provádění těžební a pěstební činnosti v obecních lesích. Šlo o nákup nové motorové pily k provádění těžby, probírek a prořezávek, nového křovinořezu k ochraně kultur (ožin a výsek plevelných dřevin) , mulčovače na údržbu lesních cest a svážnic ( tráva, nálety dřevin a ostružiní) a půdního vrtáku za traktor na provádění zalesnění a oplocování. Výsledkem projektu je, kromě obnovy starší mechnizace, i zlepšení pracovních podmínek pracovníků obce, ochrany jejich zdraví a snížení finančních nákladů především v pěstební činnosti.

Pořízení lesní techniky pro obec Opatovice I

Pořízení lesní techniky pro obec Opatovice I

Datum: 18. 7. 2018

Pořízení lesní techniky (malotraktor s lesnickou nástavbou, stranový mulčovač a radlice na údržbu lesních cest a pozemků) umožní zaměstnancům obce Opatovice I optimální a efektivnější péči o lesní pozemky. Dojde k lepšímu ekonomickému zhodnocení dřevní hmoty a zlepší se údržba lesních porostů v majetku obce.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS