Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

SP SZP LEADER 2023+

Strategický plán SZP (SP SZP) v ČR je nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova ze zdrojů obou zemědělských fondů (EZZF a EZFRV) plně v souladu s obecnými i z nich vycházejícími specifickými cíli SZP. Každý členský stát EU musí vypracovat SP SZP založený na obsáhlé analýze s cílem určit své specifické potřeby.

V rámci nové SZP pro roky 2023–2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného SP SZP, podle kterého budou poskytovány Přímé platby, Sektorové intervence i Rozvoj venkova (více na Strategický plán 2023-2027 - Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz))

Program Rozvoje venkova je financovaný z evropských zdrojů EZFRV i z vnitrostátních rozpočtů. Výběr projektů je primárně na každém členském státu. Projekty jsou soustředěny především do oblasti inovací zemědělství či lesnictví a venkovních oblastí, podpory konkurenceschopnosti, soustředí se na organizaci potravinového řetězce, dobré životní podmínky, ale také podporuje přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku s ohledem na klima, na ekosystémy či podporuje sociální rozvoj venkova.

Jednou z intervencí PRV je intervence LEADER, jejímž cílem je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, budou vybrány příslušnou místní akční skupinou (MAS) a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Budou podporovány investiční a neinvestiční výdaje dle typu projektu a zaměření žadatele, např. investice do staveb, technologií, infrastruktury. Žadateli mohou být obce, podnikatelé, neziskové organizace, církve a další aktéři rozvoje venkova z jejího území, jakož i samotné MAS v rámci projektů spolupráce.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS