Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

O nás

Název Místní akční skupina (MAS) pochází z anglic1kého Local Action Group. Původ slova vede k jeho mezinárodnímu významu. Momentálně se s MAS setkáme skoro ve všech zemích Evropské unie. MASky jsou novým typem trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (obcí a mikroregionů), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a neziskového sektoru (spolky …) v území, kde jsou sídla s méně než 20 000 obyvateli, tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov.  V České republice nyní působí více než 180 MAS, které pokrývají přes 93%  území a cca 60% obyvatel ČR.

Evropské instituce výše uvedený princip spolupráce prosazují pro přerozdělení dotací na venkově, kde právě MAS pracují formou tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Tato rozvojová metoda partnerství má svá pravidla, je označovaná mezinárodní zkratkou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku), působí za účelem zapojení místních aktérů do procesu plánování a rozhodování na základě strategie a směřuje k přidělování zdrojů pro rozvoj vybraných oblasti. Je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení Místních akčních skupin.

Lípa pro venkov z.s. zveřejňuje výzvy pro podání žádostí o dotaci v různých oblastech činností, zajišťuje konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování.  Výhody MAS spočívají ve výše popsaném přístupu „zdola“, což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady. 

Zdrojem finanční podpory, která je zprostředkovávána konečným žadatelům přes MAS Lípa pro venkov, je nyní IROP (Integrovaný regionální operační program), SZP (Společná zemědělská politika) a do budoucna i zřejmě OP TAK (Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Žadateli o podporu mohou být fyzické i právnické osoby z území naší místní akční skupiny.

3Za pomoci MAS Lípa pro venkov se dostalo k různým subjektům na území kutnohorského okresu v letech 2007-2014 více než 49 mil. Kč (finančně podpořeno 120 projektů) a v letech 2017-2023 více než 153 mil. Kč (více než 260 projektů) např. na obnovu strojního vybavení a provozoven živnostníků, na investice zemědělských podniků, podporu získaly sokolovny, hasičárny, dětská hřiště, veřejná prostranství, spolková zařízení, MŠ a ZŠ, majitelé vybraných památek, atd.

Příděl finančních prostředků pro MAS není automatický. MAS musela projít procesem certifikace a v rámci předložené strategie (SCLLD- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje), musela dále prokázat, že finanční prostředky přidělené regionu budou skutečně smysluplně využity pro jeho rozvoj a že financované projekty budou řešit strategicky nejdůležitější problémy rozvoje území.

2Lípa pro venkov z.s. realizuje i další informační, vzdělávací a poradenské činnosti, přímé projekty (Operační program zaměstnanost, OP VVV, resp. OP JAK), účastní se partnerství, která se podílí na rozvoji našeho regionu (Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, projekt Eduzměna) a koordinuje Regionální značku KUTNOHORSKO regionální produkt.

Provozní náklady spojené s aktualizací strategie a realizací CLLD byly v období 2014-2023 hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, od roku 2024 budou financovány přes OPTP (Operační program technická pomoc). Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS