Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Přihláška k členství - Lípa pro venkov z.s.

Členství v MAS Lípa pro venkov z.s. je otevřené.

Členem se může stát každá fyzická i pravnická osoba, která má sídlo nebo alespoň prokazatelně působí na území místní akční skupiny. Členové souhlasí se stanovami spolku, dodržují tyto stanovy a dodržují usnesení orgánů spolku. Členství ve spolku je dobrovolné a žádá se o něj na základě přiloženého formuláře, který je nutno doručit písemně nebo v elektronické podobě do kanceláře MAS. O přijetí za člena spolku rozhoduje nejbližší valná hromada spolku, před kterou žadatel o členství v krátkosti představí svou činnost a zdůvodní svůj přínos pro MAS, a která zároveň dbá na to, aby zástupci veřejného, neziskového ani podnikatelského sektoru netvořili více než 49% členské základny. Obdobné pravidlo platí i pro existující zájmové skupiny. Dále platí pravidlo, že v žádné z obcí v územní působnosti spolku nebude koncentrováno více než 40% členské základny. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od data konání valné hromady zájemci písemně odůvodněno. 

Spolek vede evidenci členů, která je veřejně přístupná v sídle spolku a na jeho webových stránkách. Právnickou osobu zastupuje ve spolku osoba, která je statutárním zástupcem nebo je pověřena plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události.

Členství zaniká na vlastní žádost,  vyloučením člena pro zjevný rozpor s cíli spolku,  úmrtím člena či zánikem  právnické osoby nebo v případě nezaplacení stanovených členských příspěvků v uplynulém kalendářním roce. O zániku členství rozhoduje opět valná hromada spolku na návrh Rady MAS. 

Členové spolku mají právo:

  1. účastnit se valné hromady. Za právnickou osobu hlasuje její statutární zástupce nebo písemně zmocněný zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
  2. volit a být volen do orgánu spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky.
  3. být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství. 

Členové spolku jsou povinni:

  1. dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku
  2. zaplatit členský příspěvek dle rozhodnutí valné hromady
  3. přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro území regionu.

členská přihláška

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS